Oбразователни продукти
 
 

Задачи и упражнения по български език за 4. клас

Учебното помагало осигурява подкрепа на ученици, учители и родители в езиковото и литературното обучение в 4. клас. Задачите и дейностите в него са предназначени за надграждане на усвоените знания, умения и компетентности. То може да бъде използвано както в учебните часове, така и за диференцирана, индивидуална или самостоятелна работа.
Помагалото съдържа:
46 теми, които следват учебното съдържание по български език в 4. клас. В тях са разработени езикови задачи с познавателен и занимателен характер, които развиват езиковите, литературните и комуникативно-речевите умения на учениците;
4 теми за самопроверка, които могат да бъдат използвани както за самостоятелна работа в клас, така и вкъщи;
4 теми с входяща и изходяща диагностика, която дава възможност за проверка на постиженията на учениците на този етап от овладяването на езиковите понятия;
5 теми с текстове за усъвършенстване на уменията за четене с разбиране;
функционални илюстрации към използваните литературни произведения;
Помагалото дава възможност:
да се проследява равнището на усвоените знания, умения и компетентности по вече изучена урочна единица;
учениците сами да контролират дейността си чрез самостоятелна или домашна работа;
родителите да проследяват равнището на успеваемост на децата си на всеки етап от обучението.
То може да бъде използвано при самостоятелните занимания в урочната дейност, в самоподготовката, осъществявана вкъщи, или в дейностите от целодневната организация на учебния ден.