Oбразователни продукти
 
 

Учебник - Математика - Модул 2 Елементи на математически анализ - 11 клас

Учебникът е структуриран по теми и подтеми, които са логически свързани и надграждащи. Той отразява най-добрите методически практики, като съчетава утвърдения в нашето училище опит с нови, атрактивни подходи.

Учебникът се отличава със следните предимства:
представяне на учебното съдържание по достъпен и интересен за учениците начин;
въвеждане на новите понятия, твърдения и алгоритми с примери и контрапримери, като се използват знанията и уменията на учениците;
използване на различни схеми, таблици и други графични средства за онагледяване, алгоритмизиране и систематизиране на знанията и уменията на учениците;
създаване на условия за самостоятелно учене;
използване на интересни идеи за развиване на съобразителността и творческото мислене на учениците;
създаване на условия за алгоритмизиране чрез разглеждане на задачите по типове според методите за решаване.

С помощта на рубриката "Практическо правило" се дават правила за лесно запомняне на алгоритми за решаване на задачи; се подчертават съществени моменти от учебното съдържание; се обръща внимание на типични грешки, допускани от учениците. Задачите от рубриката "Задачи за самоконтрол", предложени в края на всяка тема, и дадените в края на учебника отговори дават възможност на учениците за самооценка.