Oбразователни продукти
 
 
Учебникът е за профилирана подготовка по математика в 11. клас и съдържа двата модула: Модул 1 Геометрия и Модул 2 Елементи на математическия анализ. Модул 1 - Геометрия включва темите: Вектори и координати. Аналитична геометрия в равнината. Стереометрия. Модул 2 - Елементи на математическия анализ включва темите: Полиноми на една променлива. Числови редици. Функции.