Oбразователни продукти
 
 

Спазвам правилата 4 клас Рива

"Спазвам правилата" покрива очакваните резултати и стандарти за обучение по БДП, защита от бедствия и аварии и гражданско образование, като запазва и доразвива интегрирания подход за преподаване и учене.

Помагалото съдържа:
теми за културата на поведение, инициативността и предприемчивостта, здравното образование, опазването на природата, празниците и други;
обогатени техники за активно учене в часа на класа чрез повече проблемни ситуации, проучвания, изразяване и защита на позиция, дискусии, игри, работа по двойки и в екип, казуси, активни рисунки и др., съобразени с възрастта;
увеличен брой на практическите задачи и на приложенията с акцент върху ученето чрез трансфер;
работа със стикери, при която учениците оценяват различни ситуации и казуси и се самооценяват