Oбразователни продукти
 
 
Речникът включва 5360 статии на чужди думи и изрази, на някои собствени имена и съкращения и на думи и словосъчетания, в чийто състав е налице чужд компонент. Речникът съдържа както отдавна заимствани чужди думи и изрази, намиращи се в активна употреба в съвременния ни език, така и много нови думи и значения, все още нерегистрирани в друг български речник. Преобладават думите с гръцки и латински произход, влезли в българския обикновено чрез френски, немски и руски език.