Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Човекът и природата - Малки изследователи - избираеми часове - 4 клас

Помагалото е предназначено за избираемите учебни часове и съдържа: 22 теми, които надграждат знанията за човека и природата, задълбочават формирането на природонаучната грамотност, разкриват зависимости между живата и неживата природа 6 цветни приложения с необходимите материали за изпълнение на дейностите Задачите, включени в помагалото дават възможност на учениците да: учат, като експериментират планират своята работа наблюдават и събират информация проучват факти и систематизират данни попълват таблици, схеми, изследователски дневници оценяват и самооценяват своите знания работят в екип общуват и дискутират представят пред аудитория реализирани проекти