Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Азбука на правилата - часа на класа - 3 клас

Учебното помагало е разработено в съответствие с новите рамкови изисквания за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа. Съдържа разнообразни теми с важни правила за безопасно поведение на третокласниците като пешеходци, велосипедисти или пътници в обществения транспорт. Добавени са и съвети за действие при терористична заплаха и телефонна измама. Учениците се запознават с още една важна азбука – азбуката на доброто, която ги възпитава в отговорност, толерантност, емоционална съпричастност и чувство за принадлежност към училищната общност.
Обхванати са следните тематични области:
Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe
Толерантност и интеркултурен диалог
Безопасност и движение по пътищата
Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ
Превенция на насилието, справяне с гнева и с агресията; мирно решаване на конфликти
Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; киберзащита
Темите са разработени така, че да привличат вниманието на децата и да провокират интереса им. Включени са допълнителни задачи за работа по малки проекти, които развиват социалните умения на третокласниците. В рубриката „Любопитно” децата ще открият интересни факти, свързани с разглежданата тема. В отделна група са застъпени празниците, които сплотяват децата и засилват чувството им на национална принадлежност.