Oбразователни продукти
 
 

Езиково пътешествие.Учебно почагало по български език за 3 клас за избираемите часове (Анубис)

Eзиково пътешествие е третото от поредицата учебни помагала за избираемите часове по български език и литература. То има за цел да допълва и надгражда знанията на третокласниците за езика и речта и да развива уменията им за общуване на български език като базова компетентност в началния етап на обучение. Съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. Те следват урочните единици в учебника, като по този начин ефективно се затвърдява и надгражда учебното съдържание, улеснява се работата на учителя и се осигурява практическото овладяване на езика. Разнообразни и забавни, задачите в него предлагат различни дейности и форми на работа: четене с разбиране с избираем или свободен отговор на поставен въпрос; прилагане на различни начини за проверка правописа на думи; групиране на думи, допълване или дописване на изречения или текст по зададен граматичен или смислов модел; преразказване или съчиняване на текст по предварителен план и ключови думи; редактиране на свой или чужд текст с акцент върху допуснати правописни, смислови или пунктуационни грешки; участие в екипна и проектна дейност; атрактивни задачи за учениците с по-изявени творчески способности. В помагалото са включени кратки повествователни текстове, създадени специално от авторите му, гатанки, игри, кръстословици, верижки, стихотворения и илюстрации, които стимулират речевата активност на третокласника. Интерактивно по своя характер, то е подходящо не само за избираемите часове по БЕЛ, но и за целодневна организация на учебния процес. Подпомага самостоятелната работа на учениците, развива уменията им за самопроверка и самооценка на знанията. Езиково пътешествие е помагало, насочено и към родители, които искат да проследяват и насърчават напредъка на своите деца в овладяването на езика. Може да се ползва и от третокласници, които работят по учебници на други издателства.