Oбразователни продукти
 
 
Д-р Росица Йосифова е магистър по логопедия и доктор по социална психология. Работи като логопед вече 20 години и преподава в НБУ от 1998 г. в специалностите логопедия, психология и семиотика. В последните години тя е активен лектор в системата на продължаващото професионално развитие.
Гостуващ лектор е в Рига (Латвия) и в Солун и Янина (Гърция). Автор е на две практически ръководства за корекция на писмената реч; на монографията «Мълчанието», свързана с представите и нагласите към невербалната комуникация при българи; участва в колективното ръководство към теста «Диагностика и превенция на езика 3-4».
Настоящата монография е първи опит в българската специализирана литература за системно свързване на моториката, зрението и езика. Авторката разглежда проблема в онтогенетичен план, търси доказани в световната литература корелати и зависимости между изброените сфери. В резултат на този междудисциплинарен преглед Йосифова периодизира моторното, зрителното и ранното езиково развитие и разглежда коморбидността им в патологията.
Монографията е предназначена за широк кръг читатели: логопеди; предучилищни, начални и ресурсни учители; педагози на деца със зрителни нарушения; специални педагози; ерготерапевти; психомоторни терапевти; клинични и училищни психолози; невропсихолози.